PODMIENKY POSKYTOVANIA SLUŽIEB A LICENČNÁ ZMLUVA KONCOVÉHO UŽÍVATEĽA
 

Dátum účinnosti: 01.10.2021 

Tieto podmienky poskytovania služieb a licenčná zmluva Koncového užívateľa (ďalej ako Podmienky) tvoria úplnú dohodu medzi Vami ako Koncovým užívateľom a spoločnosťou IT DREAM, (ďalej ako IT DREAM). Tieto Podmienky upravujú používanie Softvéru a Služieb (ako je uvedené nižšie) Koncovým užívateľom. Používanie služieb spoločnosti IT DREAM (ako je uvedené nižšie) je upravené tiež v Pravidlách a všeobecných podmienkach ochrany osobných údajov spoločnosti IT DREAM, na ktoré odkazujú tieto Podmienky a ktoré môžete nájsť na webovom portáli spoločnosti IT DREAM na nasledovnej adrese https://terms.playmysterio.com/sk  

Pre účely týchto Podmienok je: 

Koncový užívateľ
subjekt používajúci IT DREAM služby. Obsah pojmu/definícia IT DREAM služieb je uvedená nižšie 

Softvér  
všetky softvérové programy distribuované, zverejnené alebo iným spôsobom dostupné prostredníctvom spoločnosti IT DREAM najmä ale nie výlučne hry prístupné prostredníctvom prehliadača alebo inej on-line komunikačnej metódy a sťahovateľné/inštalovateľné hry pre osobné počítače, mobilné telefóny a iné zariadenia, zahŕňajúce najmä ale nie výlučne on-line resp. off-line hry spoločnosti IT DREAM (každá samostatne ďalej ako Hra alebo Aplikácia spoločne Hry alebo Aplikácie) ponúkané na webovom portáli spoločnosti IT DREAM (ďalej PORTÁL). Pod pojmom Softvér sú zahnuté tiež aktualizácie a vylepšenia ako aj súvisiace príručky, balenie a ďalšie písomné, elektronické alebo on-line materiály dokumenty a všetky kópie takéhoto softvéru a jeho materiálov

Služby  
všetky služby dané k dispozícii spoločnosťou IT DREAM, najmä ale nie výlučne - webové stránky spoločnosti IT DREAM, služby prístupné prostredníctvom mobilných hier, služby prístupné prostredníctvom prehliadača alebo inej on-line telekomunikačnej metódy.

(Softvér a Služby sú spoločne označené ako IT DREAM služba alebo IT DREAM služby) 

IT DREAM služba je licencovaná, nie predaná. Používanie IT DREAM služby (ako je uvedené nižšie) je stanovené týmito Podmienkami. Pred vstupom do/alebo použitím IT DREAM služby, vrátane prezerania akejkoľvek webovej stránky spoločnosti IT DREAM alebo pred vstupom do Hry, má Koncový užívateľ povinnosť vyjadriť súhlas s Podmienkami (t.j. povinnosť uzavrieť tieto Podmienky so spoločnosťou IT DREAM). Taktiež môže byť Koncový užívateľ požiadaný o zaregistrovanie účtu pre/v IT DREAM služby/e (ďalej ako Účet). Registráciou Účtu alebo iným spôsobom užívania IT DREAM služby Koncový užívateľ potvrdzuje a vyhlasuje, že má vek 18 rokov a viac a že sa oboznámil s týmito Podmienkami, že im rozumie a súhlasí s nimi. Ak má Koncový užívateľ menej ako 18 rokov potvrdzuje a vyhlasuje, že jeho zákonný zástupca (zákonný zástupca Koncového užívateľa) sa oboznámil a rozumie týmto Podmienkam a súhlasil s týmito Podmienkami. 

Ak má Koncový užívateľ už prístup k IT DREAM službe/vstupuje do IT DREAM služby zo sociálnej siete (ďalej ako Social Networking Site alebo SNS) – ako napríklad Facebook alebo Google+ alebo aplikačných platforiem ako sú napríklad Apple’s Appstore (iTunes), Google Play (Android), Steam a Windows Phonestore (ďalej ako Aplikačná platforma), Koncový užívateľ súhlasí tiež s ich podmienkami poskytovania služieb/používania ako aj s týmito Podmienkami [pre účely týchto Podmienok sociálna sieť (Social Networking Site/SNS) resp. aplikačná platforma (Aplikačná platforma) znamená samotná/konkrétna SNS resp. Aplikačná platforma a/alebo prevádzkovateľ tej ktorej SNS resp. Aplikačnej platformy]. 

Akceptáciou, registráciou, inštaláciou, používaním alebo iným vstupom/prístupom k IT DREAM službám alebo akýmkoľvek materiálom v nich zahrnutých alebo súvisiacich s IT DREAM službami Koncový užívateľ/Vy potvrdzuje/te a vyhlasuje/te, že sa/ste sa predtým oboznámil a rozumie/te týmto Podmienkam a súhlasí/te s týmito Podmienkami a Pravidlami a všeobecnými podmienkami ochrany osobných údajov (Privacy Policy) spoločnosti IT DREAM, a teda týmto momentom sa tieto Podmienky, t.j. každé konkrétne Nadobudnutie licencie ku každej konkrétnej Hre/ službe Koncovým užívateľom, považujete za uzavretú/é medzi spoločnosťou IT DREAM a Koncovým užívateľom. Ak nesúhlasíte s týmito Podmienkami (ak neakceptujete tieto Podmienky alebo Pravidlá a všeobecné podmienky ochrany osobných údajov (Privacy Policy) spoločnosti IT DREAM), spoločnosť IT DREAM Vás žiada, aby ste neakceptovali, neregistrovali, neinštalovali, nepoužívali a ani iným spôsobom nevstupovali do/nepristupovali k IT DREAM službám. Používanie IT DREAM služieb nie je možné – je neplatné, ak je zakázané.

IT DREAM služba sa pre účely týchto Podmienok považuje za úplne dodanú Koncovému užívateľovi: 
momentom ukončenia sťahovania/inštalácie Softvéru/IT DREAM služby Koncovým užívateľom do príslušného zariadenia, alebo 
momentom umožnenia prístupu Koncovému užívateľovi k Softvéru/IT DREAM službe prostredníctvom on-line telekomunikačnej metódy, alebo  
momentom umožnenia využívania IT DREAM služby Koncovým užívateľom 

a teda pre účely týchto Podmienok sa za Úplné dodanie IT DREAM služby Koncovému užívateľovi rozumie ktorýkoľvek moment uvedený pod písm. a) až c) v tomto odseku.

Tieto Podmienky sa považujú za zmluvu uzavretú na diaľku t.j. za zmluvu dohodnutú a uzavretú medzi IT DREAM (predávajúcim) a Koncovým užívateľom (spotrebiteľom) výlučne prostredníctvom prostriedku diaľkovej komunikácie bez súčasnej fyzickej prítomnosti predávajúceho a spotrebiteľa využitím webového sídla, resp. za zmluvu o poskytovaní elektronického obsahu (Hry/Aplikácie) nedodávaného na hmotnom nosiči (zmluvu, ktorej predmetom je poskytnutie služby – IT DREAM).

Spotrebiteľ má právo odstúpiť od zmluvy uzavretej na diaľku resp. zmluvy o poskytovaní elektronického obsahu nedodávaného na hmotnom nosiči. Všeobecná dĺžka lehoty na odstúpenie od zmluvy je 14 kalendárnych dní. Spotrebiteľ je oprávnený využiť toto právo odstúpiť od zmluvy bez uvedenia dôvodu, a to pred uplynutím lehoty na odstúpenie, t.j. do 14 kalendárnych dní odo dňa uzavretia zmluvy o poskytovaní elektronického obsahu nedodávané hmotnom nosiči, pričom lehota na odstúpenie od zmluvy sa považuje za zachovanú, ak oznámenie o odstúpení od zmluvy bolo odoslané predávajúcemu najneskôr v posledný deň lehoty. Čo sa týka postupu pri uplatňovaní práva na odstúpenie od zmluvy spotrebiteľ môže uplatniť právo na odstúpenie od zmluvy u predávajúceho v listinnej podobe alebo v podobe zápisu na inom trvanlivom nosiči (napríklad elektronicky prostredníctvom e-mailovej adresy a pod.), ktorá obsahuje akékoľvek jednoznačne formulované vyhlásenie spotrebiteľa vyjadrujúce jeho vôľu odstúpiť od zmluvy.

Spotrebiteľ/Koncový užívateľ nemôže odstúpiť od zmluvy/od týchto Podmienok (vrátane In-app nákupu v rámci týchto Podmienok v prípade, že spotrebiteľ/Koncový užívateľ využije možnosť In-app nákupu), predmetom ktorej je poskytovanie elektronického obsahu (Hry/Aplikácie alebo Credit balíku/Premium inak ako na hmotnom nosiči, ak sa jeho poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa/Koncového užívateľa a spotrebiteľ/Koncový užívateľ vyhlásil, že bol poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy/od týchto Podmienok (vrátane In-app nákupu v rámci týchto Podmienok, v prípade že spotrebiteľ/Konečný užívateľ využije možnosť In-app nákupu).

IT DREAM týmto oznamuje/poučuje Koncového užívateľa a Koncový užívateľ berie na vedomie, že udelením súhlasu so začatím poskytovania elektronického obsahu podľa Podmienok (udelením súhlasu s Úplným dodaním IT DREAM služby Koncovému užívateľovi) pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy/od týchto Podmienok Koncový užívateľ stráca právo na odstúpenie od zmluvy/od týchto Podmienok; (toto oznámenie IT DREAMu/ poučenie Koncového užívateľa sa primerane vzťahuje na In-app nákup v rámci týchto Podmienok, v prípade ak Koncový užívateľ využije možnosť In-app nákupu).

Koncový užívateľ týmto výslovne súhlasí so začatím poskytovania elektronického obsahu podľa týchto Podmienok (výslovne súhlasí s Úplným dodaním IT DREAM služby Koncovému užívateľovi) pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy/od týchto Podmienok a zároveň Koncový užívateľ vyhlasuje, že bol o strate práva na odstúpenie od zmluvy/od týchto Podmienok udelením výslovného súhlasu podľa vyššie uvedeného riadne poučený; (tento výslovný súhlas Koncového užívateľa a vyhlásenie Koncového užívateľa sa primerane vzťahu In-app nákup v rámci týchto Podmienok, v prípade že Koncový užívateľ využije možnosť In-app nákupu).

LICENCIA   
Spoločnosť IT DREAM týmto udeľuje oprávnenému nadobúdateľovi licencie k IT DREAM službám (Vám ako Koncovému užívateľovi) právo používať IT DREAM služby. Táto licencia sa udeľuje jednotlivcovi. IT DREAM služby môžu byť používané len na takom zariadení, ktoré vlastní alebo kontroluje Koncový užívateľ a do ktorého sú IT DREAM služby stiahnuté a inštalované alebo na zariadení, ktoré Koncový užívateľ vlastní alebo kontroluje a prostredníctvom ktorého Koncový užívateľ užíva resp. má prístup k IT DREAM službám pomocou prehliadača alebo inej on - line komunikačnej metódy.
Spoločnosť IT DREAM udeľuje Koncovému užívateľovi obmedzenú, nevýhradnú, neprevoditeľnú, odvolateľnú licenciu na prístup k IT DREAM službám (vstup do IT DREAM služieb) výlučne pre osobné, nekomerčno - zábavné účely/použitie (Koncovým užívateľom). Akceptáciou týchto Podmienok Koncový užívateľ súhlasí, že nebude používať žiadne IT DREAM služby za iným účelom ako je uvedený vyššie. Spoločnosť IT DREAM si vyhradzuje všetky práva, ktoré Koncovému užívateľovi nie sú výslovne udelené týmito Podmienkami. Ak Koncový užívateľ poruší akékoľvek podmienky stanovené týmito Podmienkami, spoločnosť IT DREAM si vyhradzuje právo zrušiť licenciu Koncového užívateľa bez predchádzajúceho upozornenia. 
Nie je dovolené predovšetkým: dekompilovať alebo spätne dešifrovať zdrojový kód Hry/ IT DREAM službyobstarávať kópie Hry/IT DREAM služby alebo akejkoľvek časti Hry/IT DREAM služby pre tretie strany; 
poskytnúť sublicenciu k Hre/IT DREAM službe alebo sprístupniť Hru/IT DREAM službu tretím osobám nájmom, vytvorením softvérovej služby (Software-as-a-Service) alebo inak upravovať Hru/IT DREAM službu s výnimkou v rozsahu povolenom všeobecne záväzným právnym predpisom, 
odstrániť alebo znečitateľniť oznámenia o spoločnosti IT DREAM ako o držiteľovi autorských práv k Hre/IT DREAM službe.
Dodaním alebo používaním Hry/IT DREAM služieb neprechádza na Koncového užívateľa žiadne právo komerčného alebo propagačného využitia k/v Hre/IT DREAM službe. Akékoľvek možnosti (ak budú ponúknuté Koncovému užívateľovi) sú výlučne službou pre Koncového užívateľa a nezakladajú oprávnenie, vzdanie sa práv alebo iné obmedzenie akýchkoľvek držiteľov autorského práva k akémukoľvek obsahu zakotvenom v ktorejkoľvek Hre/IT DREAM službe. 
Okrem podmienok stanovených týmito Podmienkami, Aplikačnou platformou alebo SNS môžu stanoviť podmienky ohľadom nadobúdania a používania IT DREAM služieb (najmä ale nie výlučne Pravidlá používania/Usage Rules/ Hier), realizácie In-app nákupov a súvisiacich záležitostí. Pre detailnejšie informácie si pozrite podmienky používania a pravidlá ochrany osobných údajov (privacy statement) Aplikačnej platformy alebo SNS ako aj ďalšie určené podmienky na webovej stránke tejto tretej strany.

DUŠEVNÉ VLASTNÍCTVO
Všetky práva k Hrám/IT DREAM službám, súvisiacej dokumentácii a všetkým ich modifikáciám a rozšíreniam patria spoločnosti IT DREAM. Koncový užívateľ získava len tie práva a povolenia, ktoré Koncovému užívateľovi vyplývajú z týchto Podmienok alebo tie, ktoré Koncovému užívateľovi budú udelené osobitne písomnou formou. Koncový užívateľ nesmie používať, kopírovať alebo zverejňovať Hry/IT DREAM služby, ak to nie je dovolené.
Všetok obsah a materiál dostupné v/z Hier/IT DREAM služieb najmä ale nie výlučne akýkoľvek softvér, hry, označenia, koncepty, umelecké prvky, animácie, videá, obrazy, hudba, zvuky, témy, objekty, znaky vrátane mien a informácií o profile, príbehy, prenos údajov/komunikácia, prepisy internetových rozhovorov v rámci hry (chats), text, kód, pracovné postupy, osobnostné práva, dokumentácia, nahrávky hier, herná technika a akékoľvek on-line alebo tlačené marketingové materiály (ďalej ako Obsah), sú duševným vlastníctvom patriacim spoločnosti IT DREAM. Ak nie je písomne uvedené inak, celý Obsah je vlastnený, spravovaný a licencovaný spoločnosťou IT DREAM. Celý Obsah je chránený autorským právom podľa autorského práva Slovenskej republiky. Reprodukovanie, ukladanie, zhromažďovanie a/alebo šírenie Obsahu s tretími stranami resp. tretím/i stranám/a je považované za porušenie autorských práv a porušenie legislatívy Slovenskej republiky. Spoločnosť IT DREAM, jej logá a logá Hier sú ochrannými známkami patriacimi spoločnosti IT DREAM a nesmú byť použité bez výslovného písomného súhlasu spoločnosti IT DREAM.

PRAVIDLÁ SPRÁVANIA
Používanie IT DREAM služieb je regulované konkrétnymi pravidlami stanovenými v týchto Podmienkach. Spoločnosť IT DREAM si vyhradzuje právo rozhodnúť na základe vlastnej úvahy, či správanie sa Koncového užívateľa je v rozpore s Podmienkami. Ak spoločnosť IT DREAM rozhodne, že správanie sa Koncového užívateľa je v rozpore s pravidlami uvedenými v týchto Podmienkach, spoločnosť IT DREAM je oprávnená rozhodnúť na základe vlastnej úvahy o disciplinárnych postihoch vrátane (najmä) ale nie výlučne o prerušení, ukončení alebo zrušení Účtu Koncového užívateľa.
Zakazuje sa predovšetkým: 
urážať iných užívateľov IT DREAM služieb vo vzájomnej komunikácii užívateľov IT DREAM služieb alebo na verejných fórach; propagovať násilie, fašizmus, rasizmus alebo iné ideológie alebo hnutia, ktoré potláčajú ľudské práva a slobody akoukoľvek formou a ktoré sú v rozpore s legislatívou Slovenskej republiky, 
prenášať alebo zverejňovať akýkoľvek Obsah alebo vyjadrenie, ktoré podľa výlučnej a neobmedzenej úvahy spoločnosti IT DREAM je považované za urážlivé, vrátane (najmä) ale nie výlučne Obsah alebo vyjadrenie, ktoré je protiprávne, škodlivé, výhražné, hanlivé, obťažujúce, ohováračské, vulgárne, nemravné, nenávistné, sexuálne explicitné alebo rasovo, etnicky alebo inak nežiadúce. Koncový užívateľ nesmie ani používať nesprávne/chybné písanie slov alebo alternatívne písanie slov v Obsahu a vyjadreniach na obchádzanie vyššie uvedených zákazov, 
dekompilovať, upravovať, prepísať, konštruovať alebo inak reprodukovať akúkoľvek časť Hier/IT DREAM služieb; 
používať podvody, automatizačný softvér (automation software), počítačové pirátstvo, alebo akýkoľvek iný neoprávnený softvér tretej strany určený na úpravu akýchkoľvek Hier/IT DREAM služieb; používať neautorizovaný softvér tretej strany určený zachytiť/zadržať, dobývať/ťažiť alebo inak zhromažďovať informácie z alebo prostredníctvom niektorej Hry/ služby alebo PORTÁLu; 
získať (alebo pokúsiť sa získať) heslá alebo iné súkromné informácie od iných užívateľov IT DREAM služieb; 
zneužiť linky zákazníckej podpory alebo podávať klamlivé hlásenia spoločnosti IT DREAM;
využívať, distribuovať alebo informovať iných užívateľov IT DREAM služieb o chybe alebo poruche týkajúcej sa ktorejkoľvek Hry/IT DREAM služieb, ktoré umožnia získanie neúmyselnej výhody.

UŽÍVATEĽSKÝ OBSAH
Užívateľský obsah znamená akúkoľvek komunikáciu, obrázky, zvuky a všetok materiál/prostriedky, údaje a informácie, ktoré môže Koncový užívateľ poslať/načítať (ak Hry/IT DREAM služby dovoľujú takúto možnosť) alebo preniesť, alebo ktoré ďalší používatelia služieb posielajú/načítavajú (ak Hry/IT DREAM služby dovoľujú takúto možnosť) alebo prenášajú najmä ale nie výlučne akýkoľvek text internetového rozhovoru (chat). Prenášaním alebo podaním/predložením akéhokoľvek Užívateľského obsahu počas používania IT DREAM služby, Koncový užívateľ potvrdzuje, vyhlasuje a zaručuje sa, že takýto prenos podanie:
je presné a nie je dôverné;
nie je v rozpore s akýmikoľvek zákonmi, zmluvnými obmedzeniami alebo inými právami tretej osoby, a že Koncový užívateľ má oprávnenie od tretej osoby, ktorej osobné údaje alebo duševné vlastníctvo je obsiahnuté v Užívateľskom obsahu;
je bez vírusov, softvéru podporujúceho reklamu (adware), špionážneho softvéru (spyware), parazitných programov alebo iných nezákonných kódov;
a uznáva a súhlasí, aby akýkoľvek osobný údaj Koncového užívateľa v rámci takéhoto obsahu bol kedykoľvek spracovaný spoločnosťou IT DREAM v súlade s jej Pravidlami a všeobecnými podmienkami ochrany osobných údajov (Privacy Policy).
Spoločnosť IT DREAM si vyhradzuje právo, na základe vlastného uváženia, posúdiť, monitorovať, zakázať, editovať, vymazať, znemožniť prístup alebo iným spôsobom zneprístupniť akýkoľvek Užívateľský obsah (vrátane (ale nie výlučne) Váš Užívateľský obsah/Užívateľský obsah Koncového užívateľa) kedykoľvek bez upozornenia a z akéhokoľvek dôvodu alebo bez dôvodu.
Spoločnosť IT DREAM nepreberá zodpovednosť za správanie sa žiadneho Koncového užívateľa IT DREAM služieb, ktorý predkladá akýkoľvek Užívateľský obsah a nepreberá žiadnu zodpovednosť za monitorovanie IT DREAM služieb ohľadom nevhodného obsahu (Užívateľského obsahu) alebo správania. Spoločnosť IT DREAM nepreveruje a nemôže preverovať alebo monitorovať celý/všetok Užívateľský obsah. Koncový užívateľ používa IT DREAM služby na vlastné riziko. Používaním IT DREAM služieb môže byť Koncový užívateľ vystavený Užívateľskému obsahu, ktorý je urážlivý, obscénny alebo iným spôsobom nie je v súlade s očakávaniami Koncového užívateľa. Koncový užívateľ znáša všetko riziko spojené s používaním Užívateľského obsahu dostupnom v súvislosti s IT DREAM službami. Na základe úvahy spoločnosti IT DREAM, zástupcovia spoločnosti IT DREAM alebo jej technológia môžu monitorovať a/alebo zaznamenať interakciu Koncového užívateľa s IT DREAM službami alebo komunikáciu vrátane, ale nie výlučne text internetového rozhovoru (chat) počas používania IT DREAM služby. Akceptovaním podmienok stanovených týmito Podmienkami Koncový užívateľ týmto udeľuje svoj neodvolateľný súhlas s takýmto monitorovaním a zaznamenávaním. Koncový užívateľ berie na vedomie a súhlasí, že neočakáva ochranu súkromia pokiaľ ide o prenos akéhokoľvek Užívateľského obsahu, vrátane a výlučne textu internetového rozhovoru (chat) alebo zvukovej komunikácie. Ak sa spoločnosť IT DREAM kedykoľvek na základe vlastnej úvahy rozhodne monitorovať IT DREAM služby nepreberá zodpovednosť za Užívateľský obsah a nepreberá žiadnu povinnosť na úpravu alebo odstránenie nevhodného Užívateľského obsahu. Spoločnosť IT DREAM má právo, nie povinnosť, na základe vlastnej úvahy upraviť, odmietnuť zverejniť alebo odstrániť akýkoľvek Užívateľský obsah.
IT DREAM služby môžu zahŕňať rôzne fóra, blogy a internetové rozhovory (chat), na ktorých Koncový užívateľ môže zverejňovať Užívateľský obsah, vrátane postrehov a komentárov Koncového užívateľa na určené témy. Spoločnosť IT DREAM nemôže zaručiť, že iní užívatelia príslušných IT DREAM služieb nebudú využívať Koncovým užívateľom prezentované myšlienky a informácie. Z tohto dôvodu, ak má Koncový užívateľ nejakú myšlienku alebo informáciu, ktorú by chcel zachovať dôvernú a/alebo nechce, aby ju ostatní využívali nezverejní/ňuje ju prostredníctvom IT DREAM služieb. Spoločnosť IT DREAM nenesie žiadnu zodpovednosť za vyhodnotenie, použitie alebo odškodnenie Koncového užívate akékoľvek myšlienky alebo informácie, ktoré sa rozhodne zdieľať/predložiť.
Koncový užívateľ je výlučne zodpovedný za informácie, ktoré zverejňuje prostredníctvom alebo v súvislosti s IT DREAM službami a ktoré poskytuje ďalším osobám. Spoločnosť IT DREAM môže vyradiť, odmietnuť zverejniť alebo vymazať akýkoľvek Užívateľský obsah z akéhokoľvek dôvodu alebo bez dôvodu, vrátane nie však výlučne Užívateľský obsah, ktorý podľa úvahy spoločnosti IT DREAM porušujte tieto Podmienky. 
Koncový užívateľ týmto bezodplatne udeľuje spoločnosti IT DREAM neodvolateľnú, trvalú, prevoditeľnú, v celom rozsahu celosvetovú licenciu (vrátane práva udelenia sublicencie a práva postupovať licenciu tretím osobám) a právo kopírovať, reprodukovať, opravovať, spracovať, upravovať, vytvoriť odvodené dielo, zhotovovať, skomercionalizať, publikovať, distribuovať, predávať, udeľovať licencie a sublicencie, prevádzať, prenajímať, prenášať, verejne vystavovať, verejne vykonávať alebo zabezpečiť prístup, elektronicky vysielať, oznamovať verejnosti prostredníctvom telekomunikácií, zobrazovať, predvádzať, vstúpiť/zadávať do počítačovej pamäte, a právo používať a vykonávať akýmkoľvek spôsobom vo vzťahu k Užívateľskému obsahu Koncového užívateľa/Užívateľský obsah Koncového užívateľa, rovnako ako ku všetkým upraveným a odvodeným dielam v súvislosti s poskytovaním IT DREAM služieb spoločnosťou IT DREAM vrátane marketingu a propagácie IT DREAM služieb. Týmto tiež Koncový užívateľ udeľuje spoločnosti IT DREAM právo udeľovať oprávnenia tretím osobám na výkon ktoréhokoľvek práva udeleného spoločnosti IT DREAM Koncovým užívateľom na základe týchto Podmienok. Ďalej týmto Koncový užívateľ udeľuje spoločnosti IT DREAM nepodmienené, neodvolateľné právo používania a využívania akýchkoľvek informácií alebo materiálu obsiahnutých v akomkoľvek Užívateľskom obsahu a v súvislosti s ktorýmkoľvek Užívateľským obsahom, bez vzniku akejkoľvek povinnosti voči Koncovému užívateľovi. Ak to všeobecne záväzný právny predpis nevylučuje, Koncový užívateľ sa vzdáva akýchkoľvek Koncovému užívateľovi patriacich práv a/alebo osobnostných práv, ktoré môže mať Koncový užívateľ vo vzťahu k Užívateľskému obsahu Koncového užívateľa bez ohľadu na to, či je Užívateľský obsah Koncového užívateľa zmenený alebo vymenený akýkoľvek spôsobom. Spoločnosť IT DREAM si nenárokuje vlastnícke právo k Užívateľskému obsahu Koncového užívateľa a tieto Podmienky nie sú určené na obmedzenie akýchkoľvek práv, ktoré Koncovému užívateľovi patria v súvislosti s používaním a využívaním Užívateľského obsahu Koncového užívateľa. Spoločnosť IT DREAM nemá povinnosť monitorovať alebo uplatňovať duševné vlastníctvo Koncového užívateľa k Užívateľskému obsahu Koncového užívateľa.
Koncový užívateľ je výlučne zodpovedný za svoju komunikáciu s ostatnými používateľmi IT DREAM služieb a ďalšími osobami, s ktorými komunikuje prostredníctvom IT DREAM služieb a/alebo IT DREAM Hier. Spoločnosť IT DREAM si vyhradzuje právo, avšak nevzniká jej povinnosť byť zapojená do akéhokoľvek takéhoto sporu. Koncový užívateľ je povinný poskytnúť spoločnosti IT DREAM potrebnú súčinnosť za účelom vyšetrenia akéhokoľvek podozrenia z protizákonnej, podvodnej alebo nevhodnej činnosti, najmä nie však výlučne prístup spoločnosti IT DREAM k častiam svojho Účtu Koncového užívateľa chráneným/ého heslom a za týmto účelom Koncový užívateľ udeľuje spoločnosti IT DREAM súhlas na prístup k častiam svojho Účtu Koncového užívateľa chráneným/ého heslom.
V prípade, ak má Koncový užívateľ spor s jedným alebo viacerými používateľmi IT DREAM služieb, Koncový užívateľ sa vzdá voči spoločnosti IT DREAM nárokov, požiadaviek a náhrady škody (skutočnej aj následnej) akéhokoľvek druhu a povahy, známych aj neznámych, vzniknutých z takéhoto sporu alebo iným spôsobom spojených s takýmto sporom a to v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky. 

NADOBUDNUTIE LICENCIE
Spoločnosť IT DREAM poskytuje Koncovému užívateľovi obmedzenú, osobnú, nevýhradnú, neprevoditeľnú, odvolateľnú licenciu na prístup k Hre/IT DREAM službe (vstup do Hry/ služby) výlučne pre osobné, nekomerčno zábavné účely/použitie Koncovým užívateľom s nemožnosťou poskytnúť sublicenciu k Hre/IT DREAM službe – t.j. užívateľské práva k Hre/IT DREAM službe resp. právo používať Hru/IT DREAM službu v Rozsahu licencie podľa týchto Podmienok bezplatne (ďalej ako Nadobudnutie licencie).

NÁKUP V RÁMCI HRY/APLIKÁCIE/IT DREAM SLUŽBY (TZV. IN-APP NÁKUP)
In-app nákup je jednorázovou akvizíciou v rámci Hry/Aplikácie/IT DREAM služby. Pre vylúčenie všetkých pochybností Koncový užívateľ berie na vedomie, že In-app nákup je voliteľnou možnosťou v rámci Hry/Aplikácie/IT DREAM služby pre Koncového užívateľa, a teda realizácia In-app nákupu nie je povinnosťou Koncového užívateľa; Hra/Aplikácia/ IT DREAM služba je plne funkčná aj bez realizácie In-app nákupu. Aplikácia/Hra umožňuje prostredníctvom In-app nákupu nakupovanie kreditu (Credit) a/alebo kúpu virtuálneho predmetu (Premium item) v rámci kontextu Aplikácie/Hry. Koncový užívateľ výslovne potvrdzuje a vyhlasuje, že sa pred akceptáciou týchto Podmienok, registráciou, inštaláciou, používaním alebo iným vstupom/prístupom k IT DREAM službám alebo akýmkoľvek materiálom v nich zahrnutých alebo súvisiacim s IT DREAM službami, oboznámil s tým, že súčasťou realizácie In-app nákupu v súlade s týmito Podmienkami je povinnosť zaplatiť odplatu/kúpnu cenu za In-app nákup – kúpnu cenu za konkrétny Credit balík resp. kúpnu cenu za konkrétny Premium item. Credit/y môžu byť použité/využité kdekoľvek v Aplikácii/Hre, v ktorej bol/boli tento/tieto Credit/y zakúpené. Credit/y znamená virtuálne peniaze v Aplikácii/Hre a slúžia na rozšírenie funkčnosti Aplikácie/Hry. Credit/y si môže Koncový užívateľ kúpiť prostredníctvom In-app nákupu vo forme rôznych druhov Credit balíkov – líšiacich sa množstvom resp. hodnotou Creditov v konkrétnom Credit balíku ponúkanom v každej individuálnej Hre, pričom kúpna cena týchto konkrétnych Credit balíkov vrátane príslušnej dane z pridanej hodnoty a všetkých ostatných príslušných daní vzťahujúcich sa k tomuto In-app nákupu je uvedená v každej individuálnej Hre samostatne. Premium item znamená virtuálny predmet v rámci kontextu Hry, ktorý slúži na rozšírenie funkčnosti Hry, ktorý je možné zakúpiť priamo, t.j. bez použitia Creditov. Konkrétny Premium item si môže Koncový užívateľ kúpiť prostredníctvom In-app nákupu v každej individuálnej Aplikácii/Hre v ktorej je ponúkaný, pričom kúpna cena konkrétneho Premium item vrátane príslušnej dane z pridanej hodnoty a všetkých ostatných príslušných daní vzťahujúcich sa k tomuto In-app nákupu je uvedená v každej individuálnej Hre samostatne. Keďže náklady a poplatky tretích strán súvisiace s realizáciou In-app nákupu nemožno určiť vopred, do celkovej odplaty/kúpnej ceny In-app nákup (kúpnej ceny za konkrétny Credit balík resp. kúpnej ceny za konkrétny Premium item) môžu byť zarátané náklady alebo poplatky Aplikačnej platformy, SNS, platobného systému prevádzkovaného/používaného Aplikačnou platformou, SNS alebo PORTÁLom vrátane napr. niektorého zo základných platobných systémov spracovateľov kreditných kariet (credit card processors).
Koncový užívateľ sa zaväzuje zaplatiť a súhlasí so zaplatením celkovej odplaty/kúpnej ceny za In-app nákup (kúpnej ceny za konkrétny Credit balík resp. kúpnej ceny za konkrétny Premium item) pred Úplným dodaním IT DREAM služby kúpenej prostredníctvom In-app nákupu (Credit balíku resp. Premium item) Koncovému užívateľovi. Realizácia takéhoto In-app nákupu je závislá na platobnom systéme prevádzkovanom/používanom Aplikačnou platformou, SNS alebo PORTÁLom, vrátane základných platobných systémov napr. od spracovateľov kreditných kariet (credit card processors); príslušné používané platobné systémy sú uvedené v každej individuálnej Hre/IT DREAM služby samostatne. Od spoločnosti IT DREAM sa vyžaduje iba dodanie/poskytnutie užívateľského práva ku Credit balíku/k Premium item resp. práva používať Credit balík resp. Premium item podľa podmienok obsiahnutých v týchto Podmienkach prostredníctvom In-app nákupu Koncovému užívateľovi v čase keď (bez zbytočného odkladu potom čo) konkrétny platobný systém potvrdí platbu Koncového užívateľa za In-app nákup, t.j. za nákup Credit balíku/ov resp. Premium item/s, v celkovej výške kúpnej ceny za konkrétny Credit balík resp. konkrétny Premium item. Koncový užívateľ súhlasí so zaslaním elektronickej faktúry po zaplatení kúpnej ceny za In-app nákup (kúpnej ceny za konkrétny Credit balík kúpnej ceny za konkrétny Premium item) Koncovým užívateľom spoločnosti IT DREAM. Koncový užívateľ nie je oprávnený odstúpiť od In-app nákupu. Koncový užívateľ nemôže v zmysle platného právneho poriadku odstúpiť od In-app nákupu, predmetom ktorého je poskytnutie elektronického obsahu (Credit balíku resp. Premium item) inak ako na hmotnom nosiči, ak sa jeho poskytovanie začalo s výslovným súhlasom Koncového užívateľa a Koncový užívateľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od In-app nákupu. Vo vzťahu k In-app nákupu, IT DREAM týmto oznamuje/poučuje Koncového užívateľa a Koncový užívateľ berie na vedomie, že udelením súhlasu so začatím poskytovania elektronického obsahu na základe In-app nákupu resp. udelením súhlasu s Úplným dodaním IT DREAM služby kúpenej prostredníctvom In-app nákupu (Credit balíku resp. Premium item) Koncovému užívateľovi pred uplynutím lehoty na odstúpenie od In-app nákupu Koncový užívateľ stráca právo na odstúpenie od In-app nákupu. Koncový užívateľ týmto výslovne súhlasí, aby mu IT DREAM služba kúpená prostredníctvom In-app nákupu (Credit balík resp. Prem item) bola úplne dodaná pred uplynutím lehoty na odstúpenie od In-app nákupu a zároveň vyhlasuje, že Koncový užívateľ bol o strate práva na odstúpenie od In-app nákupu udelením výslovného súhlasu podľa vyššie uvedeného riadne poučený.
Koncový užívateľ berie na vedomie a súhlasí s tým, že licencia na prístup ku Creditom/Credit balíkom resp. k Premium item/s (užívateľské právo ku Creditom/Credit balíky resp. k Premium item/s) nadobúdaná prostredníctvom In-app nákupu, prechádza zo spoločnosti IT DREAM na Koncového užívateľa momentom úplného zaplatenia celkovej kúpnej ceny za konkrétny In-app nákup, t.j. kúpnej ceny za nákup konkrétneho Credit balíku/ov resp. Premium item/s, Koncovým užívateľom spoločnosti IT DREAM a teda pokiaľ nedôjde k úplnému zaplateniu kúpnej ceny za konkrétny In-app nákup, t.j. za nákup konkrétneho Credit balíku/ov resp. Premium item/s, Koncovým užívateľom spoločnosti IT DREAM, Koncový užívateľ nie je oprávnený používať/využívať Credit/y resp. Premium item/s v rámci Hry, inak zodpovedá spoločnosti IT DREAM za spôsobenú škodu priamo nepriamo vyplývajúcu z neoprávneného používania/využívanie Creditov resp. Premium item/s. Ustanovenia tohto odseku sa nevzťahujú na používanie/využívanie Creditov resp. Premium items v Hre/Hrách Koncovým užívateľom v prípade že Credit balík/y resp. Premium item/s bol/i získaný/é Koncovým užívateľom ako odmena v rámci Hry.
Pre vylúčenie všetkých pochybností Koncový užívateľ berie na vedomie a súhlasí s tým, že všetky Inn-app nákupy, t.j. každý konkrétny In-app nákup každého konkrétneho Credit balíku resp. každého konkrétneho Premium item, sú konečné a nevratné, t.j. vrátenie kúpnej ceny Koncovému užívateľovi zaplatenej Koncovým užívateľom za In-app nákup nie je podľa týchto Podmienok možné, a teda IT DREAM nie je povinný bez ohľadu na akékoľvek okolnosti vrátiť Koncovému užívateľovi kúpnu cenu zaplatenú Koncovým užívateľom spoločnosti IT DREAM za In-app nákup.
Pre vylúčenie všetkých pochybností Koncový užívateľ berie na vedomie a súhlasí s tým, že uhradí všetky poplatky, každú kúpnu cenu za In-app nákup podľa týchto Podmienok a v prípade potreby súvisiacu daň (ak povinnosť zaplatiť príslušnú daň vyplýva z príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov), záväzok na úhradu ktorých bol spôsobený Koncovým užívateľom alebo treťou osobou používajúcou Účet Koncového užívateľa (vznikol používaním Účtu Koncového užívateľa).
Spoločnosť IT DREAM môže kedykoľvek revidovať/meniť výšku kúpnej ceny za konkrétny In-app nákup ponúkaný prostredníctvom Hier/IT DREAM služieb.

OSOBNÉ ÚDAJE
Hry/IT DREAM služby spracúvajú osobné údaje Koncového užívateľa. Viac informácií je obsiahnutých v Pravidlách a všeobecných podmienkach ochrany osobných údajov (Pr Policy) spoločnosti IT DREAM, ktoré môžete nájsť na webovej stránke https://terms.playmysterio.com/sk. 

AKTUALIZÁCIE
Spoločnosť IT DREAM pravidelne zverejňuje aktualizácie, ktoré môžu opraviť chyby alebo zlepšiť fungovanie Hier/IT DREAM služieb.
Dostupné aktualizácie môžu byť avizované Koncovému užívateľovi prostredníctvom oznámení zabezpečených Aplikačnou platformou, SNS alebo PORTÁLom, každopádne povinnosťou Koncového užívateľa je sledovať tieto oznámenia. Aktualizácie možno uviesť do používania/sa používajú taktiež prostredníctvom Aplikačnej platformy, SNS PORTÁLu, pričom sa vyžaduje aktívne internetové spojenie.
Inštalácia aktualizácií môže vyžadovať osobitný súhlas Koncového užívateľa. Správne použitie aktualizácií vyžaduje dostupnosť a dobrú funkčnosť Aplikačnej platformy a/ SNS, nad ktorými spoločnosť IT DREAM nemá kontrolu. Spoločnosť IT DREAM nenesie zodpovednosť za nesprávne inštalovanie aktualizácií. Zodpovednosť za škodu nie je daná ak škoda vznikla v dôsledku chýb opravených v aktualizácii, ktorú si Koncový užívateľ nenainštaloval.

ZÁKAZNÍCKA PODPORA, REKLAMÁCIE, PODNETY A SŤAŽNOSTI
Za inštaláciu a aktiváciu Hier/IT DREAM služieb a súvisiacich webových služieb nesie výlučnú zodpovednosť Koncový užívateľ. Je povinnosťou Koncového užívateľa nestratiť, nezničiť alebo nepoškodiť Hry/IT DREAM služby po ich stiahnutí/inštalácii.
IT DREAM služba/Hra je plne funkčná so všetkými jej vlastnosťami momentom Úplného dodania IT DREAM služby/Hry Koncovému užívateľovi podľa týchto Podmienok. Spoločnosť IT DREAM vynakladá svoje najlepšie úsilie na zabezpečenie plnej funkčnosti IT DREAM služby/Hry so všetkými jej vlastnosťami a aby IT DREAM služba/Hra bola poskytnutá Koncovému užíva v požadovanom rozsahu a kvalite.
Koncový užívateľ si môže overiť kompatibilitu resp. získať informácie o kompatibilite elektronického obsahu poskytovaného podľa týchto Podmienok s hardvérom a softvérom Koncového užívateľa na webovej stránke https://terms.playmysterio.com/sk . 
Spoločnosť IT DREAM je zodpovedná za zabezpečenie údržby a zákazníckej podpory k Hrám/IT DREAM službám tak, ako je to uvedené v týchto Podmienkach alebo ako to vyžaduje právny poriadok. Spoločnosť IT DREAM ponúkne primeranú úroveň podpory prostredníctvom webovej stránky (PORTÁL) a vzhľadom na osobitnú povahu IT DREAM služby/Hry poskytovanej podľa týchto Podmienok spoločnosť IT DREAM odporúča Koncovému užívateľovi v prípade problémov, akýchkoľvek otázok, sťažností alebo nárokov ohľadom Hier/IT DREAM služieb ohľadom postupu uplatňovania a vybavovania reklamácií, sťažností a podnetov kontaktovať oddelenie zákazníckej podpory spoločnosti IT DREAM na e-mailovej adrese: support@playmysterio.com). 
V prípade porušenia záruk uvedených v ďalšej časti tejto Podmienok nazvanej „Záruky a obmedzenie zodpovednosti“ má Koncový užívateľ nárok na bezplatné odstránenie vady IT DREAM služby/Hry poskytovanej podľa týchto Podmienok. 
Právo zo zodpovednosti za vady uplatňuje Koncový užívateľ zaslaním e-mailu na e-mailovú adresu: support@playmysterio.com). Spoločnosť IT DREAM je povinná vybaviť reklamáciu do 30 dní odo dňa jej uplatnenia.
Podmienky a postup pri vybavovaní reklamácie sa primerane použijú aj na vybavovanie podnetov a sťažností Koncového užívateľa.

ZÁRUKY A OBMEDZENIE ZODPOVEDNOSTI
IT DREAM vyhlasuje, že IT DREAM služba/Hra poskytovaná podľa týchto Podmienok, má v zásade také vlastnosti, aké sú uvedené v konkrétnej IT DREAM službe/Hre a jej prípadných aktualizáciách resp. aké vyplývajú z účelu, na ktorý sa poskytuje alebo ku ktorému sa obvykle používa (t.j. že nemá vady/chyby, ktoré by bránili účelu jej použitia), je poskytnutá Koncovému užívateľovi v požadovanom rozsahu a kvalite, vyhovuje požiadavkám právnych predpisov a nemá právne vady.
Koncový užívateľ berie na vedomie a súhlasí s tým, že používanie Hier/IT DREAM služieb je na jeho vlastné riziko. Spoločnosť IT DREAM nemá žiadnu právnu zodpovednosť za Účty Koncového užívateľa, ich stratu alebo výmaz. Je zodpovednosťou Koncového užívateľa nestratiť, nezničiť alebo nepoškodiť Hry/IT DREAM služby po ich stiahnutí/inštalácii.
Vzhľadom na špecifickú povahu IT DREAM služby/Hry poskytovanej podľa týchto Podmienok, IT DREAM neposkytuje záruku ani vyhlásenie, že funkcie, ktoré obsahuje IT DREAM služba poskytovaná podľa týchto Podmienok, budú vyhovovať požiadavkám Koncového užívateľa, alebo že jej prevádzka bude nerušená a bezchybná. IT DREAM nenesie zodpovednosť za nefunkčnosť alebo nepoužiteľnosť IT DREAM služby/Hry poskytovanej podľa týchto Podmienok v dôsledku nesprávneho používania alebo kombinácie vplyvov technického vybav programového vybavenia alebo škodlivých programov.
Hry/IT DREAM služby sú poskytované v stave „ako je dané” a „ako je k dispozícii” (resp. „ako stojí a leží“) resp. pre používanie Koncovým užívateľom (resp. „ako stojí a leží“), bez záruk akéhokoľvek druhu, vyjadrených alebo predpokladaných, vrátane (najmä) nie však výlučne záruk obchodovateľnosti, vhodnosti pre konkrétny účel, názov, oprávnenosti, a tých záruk ktoré vyplývajú z priebehu rokovaní alebo obchodných zvyklostí, a to bez obmedzenia zodpovednosti spoločnosti IT DREAM uvedenej v tejto časti nižšie.
Spoločnosť IT DREAM a ktorýkoľvek jej dodávateľ alebo poskytovateľ licencie nenesie zodpovednosť za náhodnú, nepriamu, mimoriadnu, následnú alebo akúkoľvek inú škodu vyplývajúcu z alebo akýmkoľvek spôsobom súvisiacu s dostupnosťou, používaním alebo nemožnosťou používať Hry/IT DREAM služby v akomkoľvek čase a mieste podľa Koncového užívateľa. Spoločnosť IT DREAM neručí za to, že IT DREAM služby budú nepretržité alebo bezchybné; že chyby budú opravené; alebo že Hry alebo IT DREAM služby nebudú napadnuté vírusmi alebo inými škodlivými zložkami.
V prípade, ak kogentné ustanovenie všeobecne záväzných právnych predpisov neustanovuje inak, Spoločnosť IT DREAM nenesie zodpovednosť za žiadnu nepriamu, náhodnú, následnú, mimoriadnu, trestnú alebo podobnú škodu, vrátane (najmä) ale nie výlučne za stratu príjmu, stratu zisku, stratu dát alebo prevádzkové poruchy (prerušenie prevádzky) alebo za iné nehmotné straty (i keď takéto straty sú kvalifikované), ktoré vzniknú z / alebo akokoľvek súvisia s týmito Podmienkami alebo samotnými IT DREAM službami, či už na základe zmluvy, úmyselného porušenia práva alebo na základe inej právnej teórie a bez ohľadu na to, či spoločnosť IT DREAM upozornila (resp. či IT DREAM bol upozornený) na možnosť takejto škody.
V prípade, ak kogentné ustanovenie všeobecne záväzného právneho predpisu neustanovuje inak, spoločnosť IT DREAM nezodpovedá (a Koncový užívateľ s tým súhlasí) voči Koncovému užívateľovi za konkrétnu škodu vo vyššej sume než Koncový užívateľ uhradil spoločnosti IT DREAM v súlade s týmito Podmienkami v šiestich (6) mesiacoch bezprostredne predchádzajúcich dňu, v ktorom si Koncový užívateľ po prvýkrát uplatnil svoj nárok na náhradu konkrétnej škody. Koncový užívateľ berie na vedomie a súhlasí s tým, že ak spoločnosti IT DREAM počas tohto obdobia neuhradil nič, jedinou možnosťou Koncového užívateľa na nápravu (a teda výlučná zodpovednosť spoločnosti IT DREAM) v akomkoľvek spore so spoločnosťou IT DREAM je ukončenie používania IT DREAM služieb a zrušenie Účtu Koncového užívateľa.
Spoločnosť IT DREAM vynaloží všetko úsilie na vyšetrenie akýchkoľvek nahlásených chýb v Hrách/IT DREAM službách len čo to bude možné a opraví takúto chybu alebo vytvorí riešenie na odstránenie problému (spoločnosť IT DREAM môže odložiť opravu chýb s obmedzeným vplyvom do ďalšej plánovanej aktualizácie); ale nič iné.
Zodpovednosť spoločnosti IT DREAM nie je daná v prípadoch škody, ktorej príčina je mimo kontroly spoločnosti IT DREAM (vyššia moc).
Hry/IT DREAM služby komunikujú prostredníctvom internetu so serverom, ktorý je riadený spoločnosťou IT DREAM, za účelom poskytnutia úplnej služby. Spoločnosť IT DREAM vynakladá všetko primerané úsilie za účelom, aby tento server bol kedykoľvek dostupný, ale nezodpovedá za jeho dostupnosť. Spoločnosť IT DREAM môže priebežne aktualizovať server čo môže viesť k jeho dočasnej nedostupnosti. Spoločnosť IT DREAM vynaloží všetko primerané úsilie, aby bol Koncový užívateľ vopred informovaný o nedostupnosti servera.
Koncový užívateľ berie na vedomie, že spoločnosť IT DREAM nebude voči nemu niesť zodpovednosť v prípadoch, ak spoločnosť IT DREAM zmení akúkoľvek časť alebo preruší poskytovanie IT DREAM služby, čo spoločnosť IT DREAM môže vykonať podľa vlastného uváženia a Koncový užívateľ nebude môcť/nemusí byť možné používať Hry/IT DREAM služby v rovnakom rozsahu ako pred týmito zmenami alebo prerušením poskytovania IT DREAM služby, keďže niektoré aspekty Hier/IT DREAM služieb a správa podmienok používania Hier/IT DREAM služieb majú za následok pretrvávajúcu angažovanosť spoločnosti IT DREAM.
Spoločnosť IT DREAM nenesie žiadnu zodpovednosť za škodu priamo alebo nepriamo vyplývajúcu z nesprávneho fungovania Aplikačnej platformy a/alebo SNS.

TRVANIE PODMIENOK 
Táto Podmienky nadobúdajú účinnosť okamihom, keď Koncový užívateľ začne používať Aplikácie/Hry/IT DREAM služby (okamihom akceptácie Podmienok Koncovým užívateľom jedným z viacerých spôsobov uvedených vyššie) a sú účinné na dobu neurčitú. 
Koncový užívateľ môže ukončiť ich účinnosť kedykoľvek vymazaním svojho Účtu Koncového užívateľa. Spoločnosť IT DREAM môže kedykoľvek (vyhradzuje si právo) ukončiť/pozastaviť Účet Koncového užívateľa vzhľadom na správanie Koncového užívateľa, ktoré bude na základe vlastnej úvahy spoločnosti IT DREAM považované za porušenie nedodržanie podmienok stanovených týmito Podmienkami. Spoločnosť IT DREAM si vyhradzuje právo ukončiť alebo pozastaviť neaktívne Účty Koncových užívateľov bez predchádzajú upozornenia, pričom spoločnosť IT DREAM nenesie zodpovednosť za žiadne straty vyplývajúceho z takéhoto ukončenia alebo pozastavenia. Ak spoločnosť IT DREAM ukončí pozastaví Účet Koncového užívateľa, Koncový užívateľ nebude mať ďalší prístup k svojmu Účtu, ani k ničomu spojenému/súvisiacemu s Účtom. Ukončenie účinnosti týchto Podmienok sa nedotýka/nemá vplyv na nárok na náhradu škody vyplývajúcej z porušenia týchto Podmienok, na ustanovenia týkajúce sa záruk/ručení (obmedzenie záruk/ručení) a na obmedzenie zodpovednosti (obmedzenie náhrady škody) alebo na ďalšie ustanovenia týchto Podmienok, ktoré na základe prejavenej vôle strán alebo na základe ich povahy budú trvať po ich ukončení.
Spoločnosť IT DREAM si vyhradzuje právo ukončiť prevádzkovanie Hry/IT DREAM služby ako celku alebo niektorého herného servera kedykoľvek. Ukončeniu v takomto prípade predchádzať upozornenie na príslušných stránkach Hry/IT DREAM služby či servera, ktoré bude oznámené minimálne 2 (dva) mesiace pred takýmto ukončením. Ani v takomto prípade nie je Koncový užívateľ oprávnený požadovať akékoľvek kompenzácie či vrátenie Creditov alebo peňazí. Koncový užívateľ, ktorý uzavrie tieto Podmienky po dátume takéhoto oznámenia o ukončení prevádzkovania Hry/IT DREAM služby, bude o ukončení Hry/IT DREAM služby informovaný bezprostredne po uzavretí týchto Podmienok.
Po skončení účinnosti týchto Podmienok (bez ohľadu na dôvod) je Koncový užívateľ povinný ukončiť používanie všetkých Aplikácií/Hier/IT DREAM služieb. Okrem toho je Koncový užívateľ povinný odstrániť všetky kópie Aplikácií/Hier/IT DREAM služieb zo všetkých počítačových systémov alebo akéhokoľvek ďalšieho zariadenia, ktoré kontroluje. 

RÔZNE
Tieto Podmienky predstavujú úplnú dohodu medzi stranami (Vami ako Koncovým užívateľom a IT DREAM). IT DREAM si vyhradzuje právo, v prípade zmeny príslušných právnych predpisov, zmeny situácie na trhu, zmeny obchodnej politiky IT DREAMu alebo na základe vlastného uváženia IT DREAMu, jednostranne zmeniť, upraviť, zrušiť, doplniť alebo odstrániť časti týchto Podmienok v akomkoľvek čase bez predchádzajú upozornenia zverejnením aktualizovaných/upravených Podmienok vrátane dňa ich účinnosti (Dátum účinnosti) v rámci IT DREAM služieb (najmä nie však výlučne na/v PORTÁLe alebo akejkoľvek Hre), takéto zmeny nadobudnú platnosť a účinnosť k okamihu ich zverejnenia v rámci IT DREAM služieb. Vy/Koncový užívateľ ste/je zodpovedný za oboznámenie najnovšou verziou Podmienok. Pokračovaním používania IT DREAM služieb sa súhlas Koncového užívateľa s takýmito zmenami/s aktuálnou verziou Podmienok predpokladá a teda sa má za to, že s takýmito zmenami/s aktuálnou verziou Podmienok Koncový užívateľ súhlasí. Ak v nejakom ohľade Koncový užívateľ nebude súhlasiť s akoukoľvek časťou platnej verzie tejto alebo akýmikoľvek inými podmienkami, pravidlami spoločnosti IT DREAM alebo pravidlami správania sa stanovenými IT DREAMom vzťahujúcimi sa na používanie IT DREAM služieb Koncovým užívateľom, licencia Koncového užívateľa na používanie IT DREAM služieb sa okamžite ruší a Koncovému užívateľovi vzniká povinnosť okamžite prestať používať služby. 
Táto licenčná zmluva Koncového užívateľa a Podmienky sa spravujú slovenským právnym poriadkom. 
Všetky spory vzniknuté alebo spojené/súvisiace s týmito Podmienkami medzi spoločnosťou IT DREAM a Koncovým užívateľom (vrátane všetkých sporov ohľadom platnosti a trvania/existencie tohto dokumentu a/alebo tejto doložky a rozsahu a ukončenia týchto Podmienok) budú s konečnou platnosťou rozhodnuté príslušným súdom Slovenskej republiky.
Riešenie sporu prostredníctvom systému alternatívneho riešenia sporov: Ak Koncový užívateľ nie je spokojný so spôsobom, ktorým spoločnosť IT DREAM vybavila jeho reklamáciu, resp. sa domnieva že spoločnosť IT DREAM porušila jeho práva je oprávnený podať prostredníctvom e-mailovej adresy: support@playmysterio.com (alebo cez iné komunikačné kanály, ktoré boli Koncovému užívateľovi oznámené) žiadosť o nápravu (ďalej ako Žiadosť o nápravu). Spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu pred subjektom alternatívneho riešenia sporov a to v prípade že spoločnosť IT DREAM odpovedala na Žiadosť o nápravu zamietavo alebo na Žiadosť o nápravu neodpovedala do 30 dní odo dňa jej odoslania. Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky zverejní zoznam subjektov alternatívneho riešenia sporov príslušných na vyššie uvedené konanie alternatívneho riešenia sporu na svojom portáli 
(https://www.mhsr.sk/obchod/ochrana-spotrebitela/alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov-1/zoznam-subjektov-alternativneho-riesenia-spotrebitels sporov-1 (https://www.mhsr.sk/obchod/ochrana-spotrebitela/alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov-1/zoznam-subjektov alternativneho-riesenia-spotrebitels sporov-1)).  
Neplatnosť niektorých ustanovení týchto Podmienok nemá vplyv na platnosť celkovej Podmienok. V takom prípade bude dotknuté ustanovenie nahradené novým ustanovením, ktoré bude právne záväzné a bude sa čo najviac približovať významu neplatného ustanovenia. 
Spoločnosť IT DREAM môže tiež previesť/postúpiť svoje práva a povinnosti vyplývajúce z tejto zmluvy (Podmienok) na tretiu osobu. Powered By ClickFunnels.com